Tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp

Do nhu cầu thực tiễn, doanh nghiệp muốn tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp. Vậy có những hình thức nào để tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp?

Do nhu cầu thực tiễn, doanh nghiệp muốn tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp. Vậy có những hình thức nào để tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp?

Vai trò của cơ cấu lại doanh nghiệp

Cơ cấu lại doanh nghiệp là quá trình sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp dựa trên nền tảng cũ, đưa ra những mô hình kinh doanh mới tạo những lợi thế cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

Cơ cấu lại doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp xác định được mục tiêu phương hướng hoạt động rõ ràng, giảm các chi phí không cần thiết, tập trung nguồn lực tài chính các doanh nghiệp hiệu quả, thiết lập lại cấu trúc, cơ cấu của doanh nghiệp được tốt hơn và hoạt động có hiệu quả hơn. Việc cơ cấu lại doanh nghiệp đem lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên tùy từng trường hợp thì việc cơ cấu lại doanh nghiệp có thể tăng quy mô của doanh nghiệp nhưng cũng có thể làm chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

tai-co-cau-lai-doanh-nghiep

Điều kiện để cơ cấu lại doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần phải thực hiện cơ cấu lại cấu trúc của doanh nghiệp khi thuộc các trường hợp như: không xác định được chiến lược kế hoạch kinh doanh của mình, đội ngũ lãnh đạo và quản lý không hiệu quả, cơ cấu tài chính chưa phù hợp với quy mô kinh doanh, việc quản trị của doanh nghiệp còn yếu kém, chưa có sự phối hợp hoạt động và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của công ty.

Khi thuộc các trường hợp đó thì doanh nghiệp nên thực hiện việc cơ cấu lại doanh nghiệp của mình để giúp cho thực hiện hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn và có thể khắc phục những hạn chế tồn đọng, góp phần tăng sự cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp khác.

Các hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì có 4 hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp bao gồm: chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp.

Chia doanh nghiệp

 • Chia doanh nghiệp được thực hiện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
 • Chia doanh nghiệp là việc một công ty có thể bị chia thành hai hay nhiều công ty khác bằng cách chia thành viên, chia cổ đông và chia tài sản của công ty cho hai hay nhiều công ty mới.
 • Chia doanh nghiệp dựa trên nghị quyết chia công ty của chủ sở hữu. Nghị quyết chia phải có đủ các nội dung theo quy định của pháp luật. Nghị quyết đó phải được gửi đến các chủ nợ và người lao động biết trong vòng 15 ngày kể từ ngày công ty thông qua nghị quyết.
 • Công ty bị chia chấm dứt sự tồn tại của mình sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia và công ty mới trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tách doanh nghiệp

 • Cũng như chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp cũng chỉ thực hiện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
 • Theo đó thì công ty bị tách sẽ chuyển một phần tài sản, một phần thành viên hoặc cổ đông và một phần quyền và nghĩa vụ của công ty để thành lập một hoặc một số công ty mới.
 • Tách doanh nghiệp cũng chỉ thực hiện dựa trên nghị quyết tách của chủ sở hữu công ty và phải có những nội dung theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này cũng phải được chuyển đến các chủ nợ và những người có liên quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua.
 • Công ty bị tách không chấm dứt tồn tại mà phải đăng ký thay đổi số lượng thành viên và vốn điều lệ, số cổ phần, đồng thời thực hiện đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty mới.
 • Công ty bị tách và công ty được tách cùng chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của công ty, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hợp nhất doanh nghiệp

 • Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hay nhiều công ty có thể hợp nhất với nhau tạo thành công ty mới và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 • Các công ty hợp nhất với nhau thông qua hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất được thông qua bằng nghị quyết và biên bản họp giữa các công ty bị hợp nhất.  Hợp đồng này phải được gửi đến chủ nợ và những người có liên quan trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng được thông qua.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất thì các công ty bị hợp nhất chấm dứt sự tồn tại của mình. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của các công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Công ty hợp nhất được kế thừa các quyền lợi và nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản của các công ty đó.
 • Tuy nhiên để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường thì pháp luật cấm hợp nhất đối với công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường liên quan và hạn chế việc hợp nhất đối với công ty có thị phần từ 30% đến 50% phải báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh, trừ trường hợp pháp luật cạnh tranh có quy định khác.

Sáp nhập doanh nghiệp

 • Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hay nhiều công ty có thể sáp nhập vào công ty khác bằng việc tiến hành chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty mình sang công ty khác và chấm dứt sự tồn tại của công ty đó.
 • Các công ty thực hiện việc sáp nhập thông qua hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi cho chủ nợ và những người có liên quan trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng đó được thông qua bởi nghị quyết của các công ty.
 • Công ty bị sáp nhập chấm dứt sự tồn tại và công ty nhận sáp nhập tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý cho các công ty trên cơ sở dữ liệu quốc gia.
 • Các trường hợp cấm sáp nhập và hạn chế sáp nhập doanh nghiệp cũng được quy định như trường hợp hợp nhất doanh nghiệp.

Đối với mỗi trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp thì hậu quả pháp lý là khác nhau nên tùy vào hoàn cảnh thực tế mà doanh nghiệp lựa chọn hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp.

Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu thực hiện việc cơ cấu lại doanh nghiệp? Liên hệ ngay 1900.6199 để được sử dụng dịch vụ trọn gói của Việt Luật và được đội ngũ chuyên viên tư vấn doanh nghiệp miễn phí.