Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2017 tại Việt Nam

Dưới đây là những con số thống kê cụ thể về tình hình đăng ký kinh doanh 10 tháng đầu năm 2017 tại Việt Nam so Việt Luật lấy nguồn từ Cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ kế hoạch đầu tư cụ thể như sau:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2017

Tiêu chí đánh giá Số liệu đánh giá cụ thể
Doanh nghiệp thành lập mới  105.125 
Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 22.765 
Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế  2.436.447tỷ đồng
Vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới  021.920 tỷ đồng 
Vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn ( 29.525 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn) 1.414.527 tỷ đồng 

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2017

Tiêu chí đánh giá Số liệu đánh giá cụ thể
Doanh nghiệp thành lập mới  105.125 
Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 22.765 
Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế  2.436.447tỷ đồng
Vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới  1.021.920 tỷ đồng 
Vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn ( 29.525 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn) 1.414.527 tỷ đồng 

Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2017

Danh mục Số liệu cụ thể
Doanh nghiệp thành lập mới 105.125 
Số vốn đăng ký ( tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.) 1.021.920 tỷ đồng
Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 ( tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước) 9,7 tỷ đồng,
Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới (giảm 8,0% so với cùng kỳ năm trước) 976.420 lao động

Bảng số liệu doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo quy mô vốn 

STT Quy mô vốn đăng ký 10 tháng đầu năm 2016 10 tháng đầu năm 2017 So sánh cùng kì 2 năm vơi nhau(%)
  Tổng số(tỷ) 91.765 105.125 14.6
1 0-10 84.201 95.385 13.3
2 10-20 3.656 4.913 34.4
3 20-50 2.022 2593 28.2
4 50-10 947 1.35 9.3
5 Trên 100 939 1.199 27.7

Số doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

STT Nội dung 10 tháng đầu năm 2016 10 tháng đầu năm 2017
  Số lượng(DN) Vốn( tỷ đồng) Lao động( người) Số lượng(DN) Vốn( tỷ đồng) Lao động( người)
                         Tổng số 91.765 710.618 1.061.319 105.125 1.021.920 967.420
1 TNHH 1 thành viên 49.785 249.017 609.808 60.631 337.445 563.792
2 TNHH 2 thành viên 23.225 147.714 235.542 24.628 193.355 205.427
3 Doanh nghiệp tư nhân 3.664 5.841 2.627 2.671 3.357 12.924
4 Công ty cổ phần 15.079 308.027 195.337 17.445 487.685 194.140
5 Công ty hợp danh 10 19 19 20 77 137

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ

STT Nội dung 10 tháng đầu năm 2016 10 tháng đầu năm 2017 10 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
    Số lượng ( DN) Vốn(tỷ đồng) Lao động Số lượng ( DN) Vốn(tỷ đồng) Lao động Số lượng ( DN) Vốn(tỷ đồng) Lao động
  Tổng số 91.765 710.618 1.061.319 105.125 1.021.920 976.420 14.6 43.8 -8.0
1 Đồng bằng sông Hồng 27.656 238.422 340.182 31.622 246.622 308.9.5 14.3 3.3 -9.2
2 Trung du và miền núi phía Bắc 3.472 34.345 67.241 4.444 44.936 87.128 28.0 30.8 -29.6
3 Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung 12.538 72.628 170.171 14.303 131.232 153.049 14.1 80.7 -10.1
4 Tây Nguyên 2.192 14.549 21.723 2.716 19.968 20.694 23.9 37.3 -4.8
5 Đông Nam Bộ 39.374 303.703 321.313 44.527 525.873 288.844 13.1 73.2 -10.1
6 Đồng bằng sông Cửa Long 6.533 46.973 140.680 140.680 7.513 53.649 117.800 15.0 14.2

-16.3

 

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments