Thủ tục thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới nhất hiện nay thì tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có quyền thành lập và quản lý công ty tại Việt Nam
Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới nhất hiện nay thì tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có quyền thành lập và quản lý công ty tại Việt Nam. Vậy thủ tục thành lập của nhà đầu tư nước ngoài có gì khác so với nhà đầu tư trong nước?

1. Khái quát về nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành thì nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc tổ chức mang quốc tịch nước ngoài có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà có thành viên, cổ đông trong công ty là nhà đầu tư nước ngoài.
Theo quy định hiện nay thì nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư trực tiếp tại Việt Nam qua các hình thức như:
– Thành lập tổ chức kinh tế.
– Đầu tư theo hình thức mua vốn góp, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế khác.
– Đầu tư bằng cách ký hợp đồng PPP.
– Đầu tư bằng cách ký hợp đồng BCC.

2. Thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài

2.1. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam thì cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.
Theo đó thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh hay dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư là khác nhau. Do đó nhà đầu tư nước ngoài phải xem xét xem dự án đầu tư thuộc trường hợp nào để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đúng thẩm quyền.
Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thành lập công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp để triển khai và thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra thì trước khi thành lập công ty thì nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện như:
– Sở hữu tỷ lệ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật chuyên ngành như Luật Chứng khoán, pháp luật về cổ phần hóa, chuyển đổi DNNN hay theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết.
– Nếu có Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết có quy định về hoạt động đầu tư như về hình thức, phạm vi hoạt động và các điều kiện khác thì phải tuân theo các điều kiện đó.
Vốn điều lệ của công ty do nhà đầu tư nước nào thành lập thì không nhất thiết phải bằng vốn của dự án đầu tư, công ty được thành lập có thể thực hiện việc huy động vốn bằng các nguồn lực để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ như trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2. Hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc các luật chuyên ngành khác phù hợp với từng loại hình công ty. Nhìn chung, hồ sơ thành lập bao gồm các giấy tờ sau:
– Có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư bằng văn bản theo hướng mẫu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
– Nhà đầu tư nộp báo cáo năng lực tài chính của mình.Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo. Báo cáo phải thể hiện được nguồn vốn mà nhà đầu tư bỏ ra để sử dụng và bảo đảm cho cơ quan nhà nước rằng mình có đủ năng lực về tài chính để thực hiện dự án đó.
– Dự thảo Điều lệ của công ty, bản dự thảo này phải có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu, các thành viên/cổ đông công ty. Nội dung Điều lệ phải có đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
– Các giấy tờ hợp lệ chứng minh cá nhân đối với nhà đầu tư cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức. Các giấy tờ của nhà đầu tư nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự do cơ quan có thẩm quyền cấp.
– Quyết định bằng văn bản về việc ủy quyền của nhà đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, các giấy tờ hợp lệ chứng minh cá nhân của người được ủy quyền.
– Nếu dự án đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài có sử dụng nguồn vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận về việc sử dụng vốn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Văn bản chứng minh việc sử dụng hợp pháp trợ sở của công ty thành lập. Bởi khi thực hiện hoạt động của mình thì công ty cần có trụ sở để thực hiện các hoạt động kinh doanh, giao dịch với đối tác, với khách hàng.
Khi chuẩn bị đúng hồ sơ theo quy định pháp luật thì cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào ngoài quy định pháp luật về doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không xem xét lại nội dung được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.3. Trình tự thành lập

– Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thì nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và ĐT.
– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành tiến hành cấp Giấy chứng nhận ĐKDN. Nếu không cấp thì phải thông báo rõ bằng văn bản, có nêu lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.
Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam thì cần có những điều kiện nhất định, khác với các nhà đầu tư trong nước. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Việt Luật cung cấp để được đội ngũ chuyên viên giải đáp miễn phí.