Tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

Tư vấn đăng ký tạm ngừng hoạt động của công ty cổ phần

Khi đang trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có nhu cầu ngừng hoạt động kinh doanh của mình. Ngừng hoạt động kinh doanh không có nghĩa là công ty chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Vậy khi ngừng hoạt động kinh doanh thì công ty phải thực hiện thủ tục pháp lý như thế nào?

tam-ngung-hoat-dong-cong-ty-co-phan-

Khái quát về công ty cổ phần

Công ty cổ phần (CTCP) là công ty mang tính đại chúng rộng rãi, đây là điểm phân biệt giữa mô hình công ty cổ phần với các loại hình công ty khác.

Cổ đông CTCP là thành viên trong công ty, có thể là tổ chức hoặc cá nhân, bao gồm cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn.

Số lượng cổ đông ít nhất là 3 cổ đông và không giới hạn về số lượng tối đa. Cổ đông trong công ty chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi cổ phần mà mình sở hữu.

Vốn điều lệ CTCP là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại được công ty bán. Vốn điều lệ của CTCP tại thời điểm thành lập là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại được đăng ký mua và ghi trong Điều lệ.

CTCP huy động vốn bằng cách phát hành các loại cổ phần. Vì vậy khả năng huy động vốn của công ty rất cao, điều này làm cho tính chất của CTCP mang tính đại chúng. xem chi tiết về đặc điểm của công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh Công ty cổ phần

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp có thể thực hiện quyền của mình thông qua việc quyết định tạm ngừng kinh doanh. Do nhu cầu thực tiễn và ý chí chủ quan của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình hoạt động nhưng phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng văn bản thông báo trong thời hạn nhất định.

CTCP cũng vậy, đây là quyền của công ty, công ty quyết định tạm ngừng kinh doanh tùy vào hoạt động thực tiễn của mình.

Ngoài việc CTCP tự mình quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty mình thì CTCP có thể bị yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi không có đủ điều kiện theo quy định pháp luật do Cơ quan có thẩm quyền ra văn bản yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

Trừ khi có thỏa thuận về việc thực hiện nghĩa vụ của CTCP  giữa CTCP với khách hàng, với chủ nợ hay với những người có liên quan thì trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì CTCP phải nộp đủ số thuế còn nợ cho cơ quan thuế, phải thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ cho các chủ thể có liên quan.

Trình tự đăng ký tạm ngừng hoạt động của CTCP

Thành phần hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh gốm:

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh theo mẫu do Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định. Người đại diện theo pháp luật của công ty ký vào mẫu thông báo đó.

– Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Tờ khai thông tin của người nộp hồ sơ đăng ký.

– Mục lục và bìa hồ sơ.

Người đại diện theo pháp luật của CTCP hoặc người đại diện theo ủy quyền sẽ nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi CTCP đặt trụ sở chính  chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tạm ngừng hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh của công ty.

Hậu quả sau khi tạm ngừng đăng ký kinh doanh

– Thời hạn mà công ty tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

– CTCP chỉ phải nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh mà không phải nộp hồ sơ tại cơ quan thuế và các cơ quan khác.

– CTCP có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng nếu công ty không phát sinh tài sản.

– CTCP vẫn phải thanh toán các khoản nợ thuế với cơ quan thuế.

– CTCP vẫn phải treo bảng hiệu tại trụ sở của mình.

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp không hoạt động trong một thời gian nhất định. Nếu bạn còn có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hãy liên hệ ngay dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty trọn gói tại Việt Luật  để được chuyên viên giải đáp miễn phí.