Tag Archives: Sửa đổi Luật về thuế

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Việt Luật cung cấp tới khách hàng  toàn bộ văn bản về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 71/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm […]