Tag Archives: Đăng ký sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ mới nhất

Việt Luật cung cấp tới khách hàng Luật sở hữu trí tuệ mới nhất và hiệu lực chính xác nhất QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG […]