Tag Archives: chủ sở hữu công ty

Phân biệt giữa người đại diện pháp luật và chủ sở hữu công ty

Phân biệt giữa người đại diện pháp luật và chủ sở hữu công ty: Chủ sở hữu công ty là người đứng ra góp vốn vào công ty và là người có quyền và nghĩa vụ đối với công ty trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty, Phân biệt giữa người đại diện […]