Nội dung hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam đây là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài. Thành lập và hoạt động liên quan đến lĩnh vực thương mại đảm bảo và tuân thủ theo những quy định mà pháp luật Việt Nam quy định hoặc các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Quyền và nghĩa vụ của các chi nhánh này được đảm bảo theo quyền và nghĩa vụ mà pháp luật đã quy định. Pháp luật quy định cụ thể hoạt động của chi nhánh thương nhân như sau.

noi-dung-hoat-dong-chi-nhanh-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-min

Điều kiện thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Luật

Căn cứ theo những nội dung được quy định trong Nghị định số 07 của Chính phủ ban hành và có hiệu lực, để thành lập được chi nhánh thương nhân nước ngoài và được cấp giấy phép thành lập chi nhánh khi đáp ứng đủ những tiêu chuẩn sau đây, bao gồm:

 • Đã tiến hành việc thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của các quốc gia hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và được công nhận.
 • Có thời gian hoạt động là 5 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp thành lập và đăng ký.
 • Kể từ thời điểm nộp hồ sơ thành lập chi nhánh thương nhân thì thời hạn hoạt động của thương nhân đó tối thiểu là một năm.
 • Hoạt động của Chi nhánh phải có những nội dung đảm bảo đúng với những cam kết mở cửa thị trường tại Việt Nam và những điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia, đáp ứng và phù hợp với ngành nghề kinh doanh mà thương nhân nước ngoài lựa chọn.
 • Đối với trường hợp Chi nhánh có những nội dung hoạt động trái với những cam kết của Việt Nam hay thương nhân nước ngoài nằm ngoài các quốc gia và vùng lãnh thổ của các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên thì việc tiến hành thành lập này cần có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Về quyền của Chi nhánh:

 • Được thuê trụ sở và tiến hành các giao dịch mua bán phục vụ cho những hoạt động cần thiết cho Chi nhánh.
 • Trong quá trình Chi nhánh  hoạt động được phép tiến hành việc tuyển dụng những lao động Việt Nam và người nước ngoài để làm việc trong Chi nhánh theo những nội dung pháp luật Việt Nam quy định.
 • Tiến  hành giao kết các hợp đồng trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp các nội dung đã được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và trong pháp luật thương mại hiện hành.
 • Tiến hành mở tài khoản ngân hàng với tiền tệ của Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ ở những ngân hàng được cấp phép hoạt động.
 • Chuyển các nguồn lợi nhuận của Chi nhánh ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Sở hữu con dấu riêng.
 • Tiến hành các hoạt động mua bán và các giao dịch hàng hóa, những hoạt động thương mại có liên quan tới đến lĩnh vực hoạt động pháp luật thành lập chi nhánh công ty. Tuân thủ các quy định của pháp luật và các Điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên.
 • Những quyền khác theo đúng quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ của Chi nhánh:

 • Công khai các báo cáo tài chính và thực hiện các chế độ liên quan đến kế toán mà pháp luật quy định. Trường hợp chi nhánh cần áp dụng các chế độ kế toán khác thì cần được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 • Tiến hành các hoạt động khác của Chi nhánh theo đúng yêu cầu của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác của pháp luật quy định.

Nội dung hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam?

 • Chi nhánh được tiến hành hoạt động với các nội dung được ghi nhận trong giấy phép thành lập phù hợp với quy định:
 • Tiến hành thành lập theo đúng những cam kết của pháp luật nước sở tại và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là các thành viên tham gia tổ chức này với mục đích mua bán hàng hóa và thực hiện các hoạt động  có liên quan đến các hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Căn cứ vào các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì Bộ Thương mại hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan mà Chi nhánh tiến hành thực hiện.
 • Trường hợp các lĩnh vực pháp luật quy định có điều kiện thì việc hoạt động của Chi nhánh chỉ đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó mới được đi vào hoạt động.

Trên đây là toàn bộ những nội dung mà pháp luật quy định về nội dung hoạt động chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Mọi vấn để liên qun hoặc cần sự tư vấn về mặt pháp lý xin vui lòng liên hệ qua SĐT: 0965 999 345 để nhận tư vấn miễn phí. Việt Luật xin chân thành cảm ơn!