Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Từ ngày 01/01/2017 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Từ ngày 01/01/2017 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư với những nội dung chính như sau:

Hiệu lực thi hành: 1/1/2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 410/456 đại biểu đạt 83.16%

Sự thay đổi đáng chú ý: 

  • Thứ nhất: Quốc hội tán thành với việc bổ sung kinh doanh pháo nổ vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
  • Thứ hai: Thay thế phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng phụ lục 4 mới với danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
  • Thứ ba: Áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô
  • Thứ tư: Bãi bỏ khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu và Điều 151 của Luật xây dựng.
  • Thứ nam: Quy định thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Sau đây Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách hàng toàn văn nội dung của Luật sửa đổi bổ sung trong danh mục 4

Nếu quý khách chưa cập nhật được danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì có thể bấm xem bài viết của chúng tôi về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo từng lĩnh vực cụ thể

QUỐC HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Luật số:       /2016/QH14      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐiỀu 6 VÀ PHỤ LỤC 4
vỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH
CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư:

1. Bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 6 như sau:

“g) Kinh doanh pháo nổ.”;

2. Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này.

Điều 2

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017:

a) Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;

b) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại khoản này.

3. Bãi bỏ một số điều, khoản của các luật sau đây:

a) Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

b) Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày … tháng … năm 2016.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân