Category Archives: Luật đầu tư

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Từ ngày 01/01/2017 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Từ ngày 01/01/2017 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư với những nội dung chính như […]

Luật đầu tư công

luat-dau-tu-cong

Với mục đích điều chỉnh, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động này Với mục đích điều chỉnh, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động […]