Kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất

Mới đây, Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Chính đã ban hành Công văn 4107/TCT-KK mục đích hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) như sau: Hướng dẫ kê khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất.

Mới đây, Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Chính đã ban hành Công văn 4107/TCT-KK mục đích hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) như sau:

– Đối với hoạt động chính là sản xuất để xuất khẩu, Doanh nghiệp chế xuất không phải kê khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế do không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động này.

 

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất
Kê khai thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp chế xuất

 

– Nếu doanh nghiệp được cấp phép hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá ngoài hoạt động chính thì:

+ Căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, hoạt động quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

+ Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, các ưu đãi về đầu tư (trong Luật đầu tư 2014), thuế, tài chính đối với hoạt động sản xuất xuất khẩu không được áp dụng cho hoạt động quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Do đó, Doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế với cơ quan thuế nội địa đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với hoạt động này.

Công văn 4107/TCT-KK được ban hành ngày 12/9/2017.