Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nhằm mục đích tạo sự ràng buôc pháp lý giữa các bên hợp tác trong vấn đề kinh doanh, tránh những rỏi ra không đáng có thì hợp đồng hợp tác kinh doanh là một loại hợp đồng thể hiện đầy đủ được những ý chí và nguyện vọng của các bên tham gia kí kết, vậy nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh này được thể hiện như thế nào? Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách hàng nội dung này như sau:

Xem thêm

hop-tac-kinh-doanh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

SỐ    /20……./HĐHTKD

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày……….  tháng……… năm ………….., tại Công ty ……………..,  Chúng tôi gồm có:

MỘT BÊN LÀ: CÔNG TYC CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Đại diện bởi: Nguyễn Thị Lên

Chức vụ:     Giám đốc    .

Trụ sở chính: 126 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội        .

Điện thoại: 02346358688

 

Sau đây gọi tắt là Bên A

VÀ MỘT BÊN LÀ: CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN HÙNG THẮNG

Đại diện bởi: Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Giám đốc.

Trụ sở chính: 123/3 Cầu Giấy – Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội      .

Điện thoại: 0422354526

Sau đây gọi tắt là Bên B

Sau khi bàn bạc, thoả thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A và Bên B cùng hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực:

 • In hóa đơn GTGT

Hai Bên hợp tác theo cách thức:

 • hợp đồng chuyển giao

Địa điểm hợp tác tại: 126 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn là 1.. năm.

Tính bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực (tức là ngày 20 .tháng 8.năm …2017… đến hết ngày 19. tháng 8… năm …2018.

Nếu hết thời hạn trên mà việc hợp tác kinh doanh mang lại kết quả tốt hai Bên sẽ tiếp tục thoả thuận và ký bằng văn bản thay thế Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Đối với Bên A:

 1. Nguyễn Thị Lên

Đối với Bên B

 1. Nguyễn Mạnh Hùng

Tất cả khách hàng được coi là nguồn khách hàng chung và là cơ sở phân chia lợi nhuận.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN:

Ngoài khoản tiền …1500000./ tháng ( …………….. trên tháng) ………………. tổng doanh thu được phân chia như sau:

 • Bên A hưởng:  70..%/ tổng doanh thu
 • Bên B hưởng: 30…%/ tổng doanh thu

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

ĐIỀU 7:VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng một trong các Bên vi phạm các thoả thuận trong Hợp đồng này thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm với số tiền là:……….USD và bồi thường các thiệt hại phát sinh đối với Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 8: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Hết thời hạn qui định của hợp đồng;
 • Theo sự thoả thuận của các bên.

ĐIỀU  9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau, trường hợp trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Hai Bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường Hợp các Bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 10: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau ..365 ngày. kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hai Bên cam kết thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng này. Các qui định khác không qui định trong hợp đồng này các Bên cam kết thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành 2.. bản, Bên A giữ …1.. bản, Bên B giữ ..1 bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Tức ngày…21/8/2017….)

 

BÊN A                                              BÊN B

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN BÊN A GIAO CHO BÊN B

(Kèm theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh  số …/………../HĐHTKD)

 

STTTên trang thiết bịGiá trị tài sản

 

1Máy in15.000.000
2Máy Skan12.300.000
34Máy tính10. 865.000
5Máy photocopy27.000.0000
6
78
9
10
11