Giải thể công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Vậy trong trường hợp nào công ty tiến hành giải thể và thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được thực hiện như thế nào?

Công ty TNHH 01 thành viên có thể được thành lập bởi 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức để tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì một số lý do nhất định mà công ty tiến hành thủ tục giải thể. Vậy trong trường hợp nào công ty tiến hành giải thể và thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được thực hiện như thế nào?

1. Điều kiện giải thể công ty TNHH 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Công ty TNHH 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu là mô hình doanh nghiệp do 01 tổ chức thành lập và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn do 01 tổ chức làm chủ sở hữu sẽ tiến hành tổ chức và hoạt động theo một trong hai mô hình:

– Mô hình 1 bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.

– Mô hình 2 bao gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

giai-the-cong-ty-do-to-chuc-lam-chu-so-huu

Khi thành lập công ty, chủ sở hữu công ty mong muốn tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, phát sinh lợi nhuận và đạt được mục đích ban đầu. Tuy nhiên vì một số lý do nhất định mà công ty phải tiến hành thủ tục giải thể để chấm dứt hoạt động kinh doanh. Các trường hợp công ty tiến hành giải thể bao gồm:

– Công ty hoạt động hết thời hạn đã ghi nhận trong Điều lệ công ty mà chủ sở hữu không có quyết định gia hạn thời gian hoạt động đó.

– Công ty giải thể theo quyết định, ý chí của chủ sở hữu công ty là tổ chức đã thành lập lên công ty đó.

– Công ty không đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu liên tục trong vòng 06 tháng mà không tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Công ty thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài việc thuộc các trường hợp trên thì công ty khi tiến hành giải thể thì phải đảm bảo thanh toán được các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Thêm nữa thì công ty không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan trọng tài, Tòa án.

2. Thủ tục giải thể công ty TNHH 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Khi thuộc các trường hợp tiến hành giải thể doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể có nội dung cơ bản như thông tin của công ty, lý do công ty giải thể, thời hạn, thủ tục thanh toán nợ, phương án xử lý nghĩa vụ, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Hội đồng thành viên công ty trực tiếp tiến hành thanh lý tài sản, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định việc thành lập tổ chức thanh lý tài sản riêng.

Quyết định giải thể và biên bản họp của công ty phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan có liên quan trong vòng 07 ngày từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành đăng quyết định giải thể và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang tiến hành làm thủ tục giải thể trên trên Cổng thông tin quốc gia. Quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác thì khi tiến hành giải thể thì đều phải tuân theo thủ tục nhất định. Hãy liên hệ ngay đến dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí về vấn đề này.