Thành lập cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 Hiện nay khi mà số lượng sinh viên Đại học ra trường do thiếu kinh nghiệm không tìm được việc làm là rất lớn do đó ngày càng có nhiều người khi tốt nghiệp phổ thông trung học không còn lựa chọn con đường đại học mà đã tham gia học nghề để có sau khi ra trường có thể tìm được công việc có thu nhập. Đứng trước những nhu cầu ngày càng tăng về việc học nghề của học viên, ngày càng có nhiều trường trung cấp hay các trường đào tạo nghề được thành lập. Vậy làm thế nào để được thành lập các cơ sở đào tạo cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật .
 Bài viết dưới đây công ty Việt Luật xin cung cấp cho khách hàng một số nội dung pháp lý cơ bản về thành lập cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành như sau: 

thanh-lap-co-so-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep

1,  Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

   "  Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập, cho phép thành lập khi có đề án thành lập và đáp ứng các điều kiện sau đây:
-  Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.
-  Địa điểm: có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với: 
 + Trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1000 m2;
 + Trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối khu vực ngoài đô thị;
 +  Trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.
-  Vốn: vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, 
+  Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng;
+  Đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng;
+  Đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng.
-   Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định: dự kiến về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý."

2,  Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

2.1. Đối với đào tạo trình độ sơ cấp
-  Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;
-  Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
-  Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo;
-  Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện trên cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động đào tạo của các nghề đăng ký hoạt động.
2.2 . Đối với đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng
      Trường cao đẳng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; trường trung cấp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp và cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện sau đây:
-  Các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; phù hợp với cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương.
    Trường hợp tên ngành, nghề đào tạo chưa có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, trường trung cấp, trường cao đẳng và cơ sở giáo dục đại học phải trình bày luận cứ khoa học về ngành, nghề đào tạo mới; xây dựng bản mô tả ngành, nghề và phân tích công việc của ngành, nghề đó.
-  Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo, cụ thể:
+  Có phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của từng ngành, nghề. Diện tích phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực tập dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 5,5 m2/chỗ học.
+  Có đủ thiết bị đào tạo của từng ngành, nghề đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu của ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì phải bảo đảm đủ thiết bị đào tạo theo quy định trong chương trình đào tạo và tương ứng với quy mô đào tạo của ngành, nghề đăng ký hoạt động.
+   Có thư viện với các phần mềm và trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu, nghiên cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu như sách, giáo trình, bài giảng của các mô đun, tín chỉ, học phần, môn học, các tài liệu liên quan đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.
+  Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ, bảo đảm đáp ứng cơ cấu tổ chức phòng, khoa, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít nhất là 06 m2/người đối với đào tạo trình độ trung cấp và 08 m2/người đối với đào tạo trình độ cao đẳng.
+  Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.
-  Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng ngành, nghề đăng ký hoạt động được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
-  Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo, trong đó:
   +  Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa là 25. Có số lượng giáo viên, giảng viên cơ hữu đảm bảo đảm nhận tối thiểu là 60% chương trình của mỗi ngành nghề đào tạo.
   +  Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
-   Đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tư thục và trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện trên còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động của các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2, Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

2.1.  Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
-  Văn bản đề nghị thành lập.
-  Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
-  Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm 
phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng,
diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy;
-  Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và 
thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp 
luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi 
hồ sơ.
2. 2. Hồ sơ đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.
Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có 01 thành viên góp vốn: 
   Ngoài những giấy tờ theo hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp,  hồ sơ cần bổ sung thêm: 
-  Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
-   Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên 
 Ngoài những hồ sơ đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 01 thành viên còn cần thêm : 
-  Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các thành viên góp vốn;
-  Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập;
-  Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp vốn thành lập;
-  Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường trung cấp, trường cao đẳng.
=> Trên đây là những thông tin pháp lý cơ bản về điều kiện và hồ sơ chủ thể cần chuẩn bị khi muốn thành lập cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên để có thể thành lập cơ sở một cách dễ dàng, nhanh chóng hãy liên hệ với Công ty tư vấn Việt Luật, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp trọn gói, tránh được những rủi ro khi thành lập và được cung cấp các lợi ích sau: 
 - Thứ nhất:  được cung cấp các dịch vụ trọn gói .
- Thứ hai: hoàn thành dịch vụ nhanh chóng
+  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
+  Dấu tròn doanh nghiệp và đăng công báo mẫu con dấu .
- Thứ ba: Được đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, tận tình, thân thiện,chuyên nghiệp tư vấn miễn phí trước thành lập cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp :
+   Tư vấn địa chỉ đặt trụ sở .
+   Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của các thành viên .
+   Giải đáp các thắc mắc khác của khách hàng.
- Thứ tư : Tiết kiệm chi phí, thời gian 
- Thứ năm: Công ty Việt Luật cung cấp các dịch vụ sau thành lập cơ sở: 
+  Dịch vụ thực hiện thủ tục nộp, kê khai thuế 
+  Dịch vụ đặt in và phát hành hóa đơn
+  Dịch vụ mở tài khoản ngân hàng
+  Ưu đãi giảm chi phí khi mua Chữ ký số
+  Ưu đãi giảm chi phí thiết kế logo, website, bảng hiệu .
Khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi:
- Bản sao có công chứng CMND/ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (công chứng chưa quá 03 tháng) của các thành viên .
- Danh sách và tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên .
- Thông tin về tên công ty dự định đặt
- Thông tin về địa chỉ trụ sở mới 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  • Địa chỉ trụ sở : Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng ), Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0243.997.4288
  • Di động: 0965.999.345 / 0985.989.256
  • Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
 

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments