Mẫu đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
Công ty tư vấn Việt Luật cung cấp tới các bạn biểu mẫu đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số: 06/SBH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kính gửi: BHXH tỉnh……………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên tôi là:…………………………………………Giới tính:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….
Nguyên quán:…………………………………………………………………
Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):…………………………………………
……………………………………………………………………………….
Giấy chứng minh thư số:……………………………………………………..
Nơi cấp:………………………………….Ngày cấp:………………………..
Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện):………………………
Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH
(đối với người tham gia BHXH tự nguyện):………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời:…………………………………….
……………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên,
đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…ngày…..tháng….năm….
 
 
 
 
 
 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
 
 
 
 
 
 
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Facebook comments