Mẫu danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ bảo hiểm xã hội
Mẫu số: 05/SBH
BHXH TỈNH ……….
BHXH HUYỆN………
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ BHXH
 
           Tên đơn vị:…………………….Mã đơn vị:………..
Địa chỉ:………………Điện thoại:…...…Fax:……..Email:……………
 
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi c trú (thờng trú hoặc tạm trú) Lý do cha đợc cấp sổ
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
 
……Ngày…tháng…năm…
NGỜI  LẬP BIỂU GIÁM  ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Facebook comments