Mẫu danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
Mẫu danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
Mẫu số: 04/SBH
ĐƠN VỊ:…………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
Kính gửi: BHXH tỉnh …………
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BHXH CHO NGỜI LAO ĐỘNG KỲ TRỚC
 
Tên đơn vị:…………………….Mã đơn vị:………..
                              Địa chỉ:……………………………….
                              Điện thoại:…………………….Fax:…………Email:……………
 
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi c trú (thờng trú hoặc tạm chú) Ghi chú
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
 
……Ngày…tháng…năm…
NGỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Facebook comments